office@woodhouse.bg
Контакт +359 878 23 3737
Пон - Пет 9:00-18:00
България

Blog

Wood house / Projects  / Изграждане на линия за производство на еко пелети
Производство на пелети

Изграждане на линия за производство на еко пелети

Нашата дългогодишна цел за изграждане на линия за произвоство на еко пелети е на път да се осъществи след като в края на юли 2018 година WoodHouse подаде документите си за участие в европейски проект мо мярка 8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ“. Нашето проектно предложение беше за изграждане на линия за произвоство на еко пелети с капацитет 1,5 тона на час, включваща машина за белене на корите на дървото за постигане на максимално качество при производството. След като предварителното оценяване завърши, ДФЗ излезе със следната публикация:

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001. Всеки кандидат, който е подал възражение може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция точки, по всеки критерий за подбор, след становище от Управляващия орган на ПРСР.

При предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите, както и взетите решения от комисията за разглеждане на възражения, назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП.

Проектните предложения оценени с не по-малко от 85 точки по критериите за подбор, представляващи 118 % от бюджета, определен със Заповед № РД 09-397 от 25.04.2018 г., увеличен със заявената субсидия на проектните предложения, получили еднакъв брой точки ще бъдат разпределени за извършване на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, техническа и финансова оценка и издаване на оценителен доклад.

WoodHouse успя да спечели 90 точки, което ни класира за получаването на европейска субсидия. Следва ДФЗ да проверят техническата и финансова документация, след което ще пристъпим към осъществяване на проектното предложение.

Очаквайте още новини на сайта ни.

Екипът на WoodHouse ви пожелава хубав ден!

Десислава Стоянова

Няма Коментари

Публикувай Коментар